Sql Server Türkçe Karakter Problemi

Mayıs 2013 seklinde ay bilgisi kaydederken farkettim Mayis 2013 olarak değişiyordu. Şubat 2013 olsa Subat 2013 olacakti. Araştırma ve sonuç :

Kayıt yaparken içinde Türkçe karakterin geçtiği string’in başına N koyduğunuz zaman türkçe olarak kaydediyor. Yani sorgunuzu aşağıdaki şekilde yazarsanız çalışacaktır.

update Tablom set Ay = replace(Ay, 'Subat 2013', N'Şubat 2013)
where MontID = '2'
Advertisements

Getting full information about databases with Sql Query on SQL Server

SELECT database_id,
CONVERT(VARCHAR(25), DB.name) AS dbName,
CONVERT(VARCHAR(10), DATABASEPROPERTYEX(name, ‘status’)) AS [Status],
state_desc,
(SELECT COUNT(1) FROM sys.master_files WHERE DB_NAME(database_id) = DB.name AND type_desc = ‘rows’) AS DataFiles,
(SELECT SUM((size*8)/1024) FROM sys.master_files WHERE DB_NAME(database_id) = DB.name AND type_desc = ‘rows’) AS [Data MB],
(SELECT COUNT(1) FROM sys.master_files WHERE DB_NAME(database_id) = DB.name AND type_desc = ‘log’) AS LogFiles,
(SELECT SUM((size*8)/1024) FROM sys.master_files WHERE DB_NAME(database_id) = DB.name AND type_desc = ‘log’) AS [Log MB],
user_access_desc AS [User access],
recovery_model_desc AS [Recovery model],
CASE compatibility_level
WHEN 60 THEN ’60 (SQL Server 6.0)’
WHEN 65 THEN ’65 (SQL Server 6.5)’
WHEN 70 THEN ’70 (SQL Server 7.0)’
WHEN 80 THEN ’80 (SQL Server 2000)’
WHEN 90 THEN ’90 (SQL Server 2005)’
WHEN 100 THEN ‘100 (SQL Server 2008)’
END AS [compatibility level],
CONVERT(VARCHAR(20), create_date, 103) + ‘ ‘ + CONVERT(VARCHAR(20), create_date, 108) AS [Creation date],
— last backup
ISNULL((SELECT TOP 1
CASE TYPE WHEN ‘D’ THEN ‘Full’ WHEN ‘I’ THEN ‘Differential’ WHEN ‘L’ THEN ‘Transaction log’ END + ‘ – ‘ +
LTRIM(ISNULL(STR(ABS(DATEDIFF(DAY, GETDATE(),Backup_finish_date))) + ‘ days ago’, ‘NEVER’)) + ‘ – ‘ +
CONVERT(VARCHAR(20), backup_start_date, 103) + ‘ ‘ + CONVERT(VARCHAR(20), backup_start_date, 108) + ‘ – ‘ +
CONVERT(VARCHAR(20), backup_finish_date, 103) + ‘ ‘ + CONVERT(VARCHAR(20), backup_finish_date, 108) +
‘ (‘ + CAST(DATEDIFF(second, BK.backup_start_date,
BK.backup_finish_date) AS VARCHAR(4)) + ‘ ‘
+ ‘seconds)’
FROM msdb..backupset BK WHERE BK.database_name = DB.name ORDER BY backup_set_id DESC),’-‘) AS [Last backup],
CASE WHEN is_fulltext_enabled = 1 THEN ‘Fulltext enabled’ ELSE ” END AS [fulltext],
CASE WHEN is_auto_close_on = 1 THEN ‘autoclose’ ELSE ” END AS [autoclose],
page_verify_option_desc AS [page verify option],
CASE WHEN is_read_only = 1 THEN ‘read only’ ELSE ” END AS [read only],
CASE WHEN is_auto_shrink_on = 1 THEN ‘autoshrink’ ELSE ” END AS [autoshrink],
CASE WHEN is_auto_create_stats_on = 1 THEN ‘auto create statistics’ ELSE ” END AS [auto create statistics],
CASE WHEN is_auto_update_stats_on = 1 THEN ‘auto update statistics’ ELSE ” END AS [auto update statistics],
CASE WHEN is_in_standby = 1 THEN ‘standby’ ELSE ” END AS [standby],
CASE WHEN is_cleanly_shutdown = 1 THEN ‘cleanly shutdown’ ELSE ” END AS [cleanly shutdown]
FROM sys.databases DB
ORDER BY dbName, [Last backup] DESC, NAME